OFFICE OF BIOSTATISTICS


Employees

Name Title Telephone Number
Alex Bliu Senior Biostatistician 613-286-7906
ChuShu Gu Senior Biostatistician 613-425-2488
Jun Gao Senior Epidemiologist/Biostatistician 613-620-7543
Nino Demetrashvili Senior Biostatistician 343-572-5663
Shahadut Hossain Senior Biostatistician 343-573-1769